Arkiv

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017

Mötesdag:                           Söndag 12 februari 2017.

Sammanträdeslokal:           Församlingsgården, Gullbrandstorp

  

 • 1 Mötets öppnande

Ordförande Irene Hofstedt hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

  

 • 2 Parentation

En tyst minut hölls för de medlemmar som gått bort under året.

  

 • 3 Val av mötesordförande

Till ordförande för mötet valdes Rolf Lindell.

  

 • 4 Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Monica Nilsson.

  

 • 5 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Mötesdeltagarna ansåg årsmötet behörigt utlyst.

  

 • 6 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan några förändringar (bilaga 1).           

 

 • 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare valdes Väinö Sorpola och Sven-Göran Höjman.

  

 • 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

Verksamhetsberättelsen lästes upp och resultat och balansräkningen för det gångna året delgavs alla innan de godkändes och lades till handlingarna (bilaga 2 och 3).

  

 • 9 Revisorernas berättelse

Revisor Börje Lind läste revisorernas berättelse där de föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

  

 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

 • 11 Val av styrelseledamöter för två år

Till styrelseledamöter för två år valdes Monica Nilsson omval och Sven Johansson nyval.

  

 • 12 Val av styrelseersättare för ett år

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Ing-Marie Abrahamsson omval samt nyval av Susanne Wikemar och Bo Ljungberg.

  

 • 13 Val av revisorer för ett år

Till revisorer för ett år omvaldes Börje Lind och Örjan Persson.

  

 • 14 Val av revisorsersättare för ett år

Till revisorssuppleanter för ett år omvaldes Ralf Bergström och Mariana Nilsson.

  

 • 15 Val av tre valberedare för ett år, varav en sammankallande

Till valberedning för ett år omvaldes Gunilla Pettersson (sammankallande), Lena Gustavsson och Rolf Lindell.

  

 • 16 Beslut om medlemsavgift för 2017

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 75 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

  

 • 17 Styrelsens programförklaring för 2017

Irene Hofstedt föredrog programförklaringen för 2017. Aktiviteterna för vår och sommar framgår av utskickat programblad. Ett av vårens föredrag är utbytt mot en dammkväll på Åkrabergs trädgård, Väröbacka. Guidat besök på Harplinge kyrkogård är också inplanerat.

I år hoppas vi även på en trädgårdsring i södra Halland. I övrigt som tidigare år med medlemsmöten, trädgårdsvisningar, växtmarknader, resor och Vinterfest mitt i vintern. Förslag från medlemmarna på intressanta ämnen och/eller föredragshållare är alltid välkomna.

  

 • 18 Styrelsens budgetförslag

En budget i balans presenterades. Monica Bengtson förklarade posten Övriga kostnader som ska täcka kostnader i samband med Västsvenska kretsarnas möte i Halland till hösten.

  

 • 19 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

STA Hallands föreslagna förändring av stadgar gick inte igenom så vi har normalstadgarna som gäller för STA.

Information från styrelsen: Ny hemsida lanseras i dagarna.

  

 • 20 Av medlemmar skriftligen framställda motiverade förslag som kommit styrelsen tillhanda senast 1 januari.

Inga förslag har kommit styrelsen tillhanda.

  

 • 21 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

  

 • 22 Mötet avslutas

Rolf Lindell återlämnade ordförandeklubban till Irene Hofstedt som tackade Rolf Lindell för insatsen som årsmötesordförande samt avtackade avgående styrelseledamöter med blommor.

Ordförande Irene Hofstedt tackade därefter de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

 

  

Justeras:                                                              

 

……………………                                                       …………………….

Monica Nilsson                                                              Rolf Lindell

Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

……………………                                                       …………………….

Väinö Sorpola                                                                Sven-Göran Höjman

Justerare                                                                        Justerare